รายวิชา ห้องเรียนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ห้องเรียนทางไกล 2 ทาง โครงการความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา

รายวิชาที่ต้องการดูวิดีโอย้อนหลัง หรือ โหลดไฟล์เอกสารการเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562

      วิชาฟิสิกส์                  วิชาชีววิทยา                     วิชาเคมี

     วิชาคณิตศาสตร์         วิชาภาษาอังกฤษ              วิชาภาษาไทย

     วิชาประวัติศาสตร์       วิชาสังคมเพื่อศึกต่อ           เทคนิค LAB 

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2559

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2560

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่1

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2

>> ดูย้อนหลังรายวิชาชั้น ม.6 ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่1