ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


***กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

***กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

***กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

***กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

***กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

***กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

***กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

***กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ประมวลการสอน วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


***รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6