ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)