ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

31101

ภาษาไทย 1

40

 ครูรวิภา    สังฆ์รักษ์

Download

2

31103

คณิตศาสตร์ 1

120

ครูธัญญา  บุญสนอง 

Download

3

31101

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

80

ครูสุภารัตน์ ชูช่วย 

Download

4

31102

เคมีพื้นฐาน 1

80

ครูฒามรา  พรหมหอม 

Download

5

31103

ชีววิทยาพื้นฐาน 1

80

 ครูสุรวุธ  แสงมณี

Download

6

31101

สังคมศึกษา 1

40

ครูบัณฑิตา  แก้วงาม 

Download

7

ส31102

ประวัติศาสตร์ 1

40

ครูอภิญญา  เนตรลำภู 

Download

8

31101

พลศึกษา 1

20

ครูณรงค์ พรหมอ่อน 

 Download

9

31101

สุนทรียศาสตร์ 1

20

ครูบุญญิสา พิศาลสินธุ์ 

Download

10

31103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

80

 ครูกำธร การะศรี

Download 

11

31101

การงานอาชีพ 1

20

 ครูสุภาวดี  น้อยผา

Download

12

31102

เทคโนโลยี 1

40

 ครูวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ

Download

รายวิชาเพิ่มเติม

1

30281

เทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้น

40

ครูสิรินาถ อินทกูล 

2

พ30201

สุขศึกษา 1

20

ครูสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์ 

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา

2

กิจกรรมนักเรียน

40

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

 4

 กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 10

 ครูที่ปรึกษา