ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

32101

ภาษาไทย 3

40

ครูรวิภา    สังฆ์รักษ์ 

Download

2

32101

คณิตศาสตร์ 3

100

 ครูสถิตพงษ์  เพ็ชรถึง

Download

3

32101

สังคมศึกษา 3

40

 ครูรัตติยา  แก้วลาย

Download

4

32101

พลศึกษา 3

20

 ครูณรงค์ พรหมอ่อน

Download

5

32101

สุนทรียศาสตร์ 3

40

 ครูกฤษฏิ์ โพชนุกูล

Download

6

32103

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

80

 ครูเรวดี เอ้งฉ้วน

Download 

7

32101

เทคโนโลยี 3

20

 ครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

Download

8

32102

การงานอาชีพ 2

20

ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา  

รายวิชาเพิ่มเติม

1

32203

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2

20

 ครูสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง

Download

2

ว30205

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

80

 ครูสิรินาถ  แก้วกุล

Download

3

ว30225

เคมีทั่วไป 1

80

ครูวิโรจน์  ประณิธานชัย 

Download

4

ว30245

ชีววิทยาทั่วไป 1

80

 ครูอภิญญา  บุญคุ้ม

Download

5

ว30283

โครงงาน STEM 1

40

 ครูอภิญญา  บุญคุ้ม

6

ง32201

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์

40

 ครูวินัย รัตนพล

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูอริสรา มุสิกรักษ์

2

กิจกรรมนักเรียน

40

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

 4

 กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 10

 ครูที่ปรึกษา