ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

33101

ภาษาไทย 5

40

 ครูฐิติพร ศรีมาลา

Download

2

33101

คณิตศาสตร์ 5

100

 ครูจามรี  บุรีศรี

Download

3

ว30102

วิทยาศาสตร์โลก

20

ครูธนกฤษ  ชวภัทรกฤติยา 

Download

4

ส33101

สังคมศึกษา 5

40

 ครูสายทิพย์  ขุนอินทร์

Download

5

พ33101

พลศึกษา 5

20

 ครูองอาจ รัตนบุรี

Download

6

33101

เทคโนโลยี 4

40

 ครูวินัย รัตนพล

Download

7

อ33101

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

80

 ครูวิมล สร้อยสุวรรณ

รายวิชาเพิ่มเติม

1

33203

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4

20

 ครูจามรี  บุรีศรี

2

ค30201

คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ

40

 ครูณภัทร  ยังมีสุข

Download

3

ว30207

ฟิสิกส์ทั่วไป 3

40

 ครูธนกฤษ  ชวภัทรกฤติยา

Download

4

ว30209

ฟิสิกส์เพื่อการศึกษาต่อ

40

 ครูสุภารัตน์ ชูช่วย

5

ว30227

เคมีทั่วไป 3

40

 ครูฒามรา  พรหมหอม

Download

6

ว30247

ชีววิทยาทั่วไป 3

40

 ครูสุรวุธ  แสงมณี

Download

7

ว30249

ชีววิทยาเพื่อการศึกษาต่อ

40

 ครูอังษณา  กลิ่นเกลี้ยง

8

ส33201

หน้าที่พลเมือง 1

40

 ครูอภิญญา  เนตรลำภู

หมายเหตุ **

9

วิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี*

60

หมายเหตุ ***

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

ครูอริสรา มุสิกรักษ์

2

กิจกรรมนักเรียน

40

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

 4

 กิจกรรมนักเรียน(เสริมทักษะชีวิต)

 10

 ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

เป็นวิชาที่ประมวลคะแนนร่วมกับ รายวิชา ว30283 โครงงาน STEM 1 (ม.5 ภาคเรียนที่ 1)

** เป็นวิชาที่ไม่มีประมวลการสอน แต่คุณครูต้องประเมินผลในระบบ SIS

*** เป็นวิชาเลือกเสรี