ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

ท33101

ภาษาไทย 5

40

 ครูฐิติพร ศรีมาลา

Download 

2

ค33101

คณิตศาสตร์ 5

60

ครูจามรีบุรีศรี 

Download

3

ว30102

วิทยาศาสตร์โลก

20

 ครูอดินันท์ เจ๊ะซู

Download 

4

ส33101

สังคมศึกษา 5

40

 ครูสายทิพย์  ขุนอินทร์

Download

5

พ33101

พลศึกษา 5

20

 ครูองอาจ รัตนบุรี

Download

6

ง33101

เทคโนโลยี 4

40

 ครูวินัย รัตนพล

หมายเหตุ * 

รายวิชาเพิ่มเติม

1

ค33201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5

60

 ครูรัตนาภรณ์   ศรีภากรณ์

Download 

2

ว30205

ฟิสิกส์ 5

80

 ครูธนกฤษ  ชวภัทรกฤติยา

Download 

3

ว30225

เคมี 5

60

ครูกุลธิดา  คชรัตน์ 

Download 

4

ว30245

ชีววิทยา 5

60

 ครูอังษณา  กลิ่นเกลี้ยง

Download 

5

ส33201

หน้าที่พลเมือง 1

40

 ครูอภิญญา  เนตรลำภู

หมายเหตุ ** 

6

อ33201

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1

60

 ครูกำธร  การะศรี

 Download

7

ว30249

ฟิสิกส์เพื่อการศึกษาต่อ

40

 ครูสุภารัตน์  ชูช่วย

 

8

ว30249

ชีววิทยาเพื่อการศึกษาต่อ

40

ครูอังษณา   กลิ่นเกลี้ยง 

 

9

ว30201

คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ

40

ครูณภัทร  ยังมีสุข 

Download 

วิชาเลือกเสรี

1

ส30202

เหตุการณ์ปัจจุบัน

40

 ครูสุประวีณ์  แซ่จง

 Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูอริสรา มุสิกรักษ์

2

กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

4

กิจกรรมนักเรียน (เสริมทักษะชีวิต)

10

 ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

เป็นวิชาที่ประมวลคะแนนร่วมกับ รายวิชา ว30283 โครงงาน STEM 1 (ม.5 ภาคเรียนที่ 1)

** เป็นวิชาที่ไม่มีประมวลการสอน แต่คุณครูต้องประเมินผลในระบบ SIS