ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

ท32101

ภาษาไทย 3

40

 ครูสุชาติ  สุขะพันธ์

Download

2

ค32101

คณิตศาสตร์ 3

40

 ครูนฤพนธ์  จันทร์ฉ่ำ

Download

3

ส32101

สังคมศึกษา 3

40

 ครูรัตติยา  แก้วลาย

Download

4

พ32101

พลศึกษา 3

20

 ครูณรงค์ พรหมอ่อน

Download

5

ศ32101

สุนทรียศาสตร์ 3

40

 ครูกฤษฏิ์ โพชนุกูล

Download

6

อ32101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

60

 ครูเรวดี เอ้งฉ้วน

Download

7

ง32101

เทคโนโลยี 3

20

 ครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

Download

8

ง32102

การงานอาชีพ 2

20

 ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา

รายวิชาเพิ่มเติม

1

ค32201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3

60

ครูสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง 

Download

2

ง30203

ฟิสิกส์ 3

80

 ครูอดินันท์ เจ๊ะซู

Download

3

ว30223

เคมี 3

60

 ครูวิโรจน์  ประณิธานชัย

Download

4

ว30243

ชีววิทยา 3

60

 ครูสุรวุธ  แสงมณี

Download

5

ว30283

โครงงาน STEM 1

40

 ครูอภิญญา  บุญคุ้ม

6

อ32201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

20

 ครูเรวดี เอ้งฉ้วน

Download

7

ง32201

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์

40

 ครูวินัย รัตนพล

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูอริสรา มุสิกรักษ์

2

กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

4

กิจกรรมนักเรียน (เสริมทักษะชีวิต)

10

 ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

สอนโดยคุณครูต่างชาติ