ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

31101

ภาษาไทย 1

40

 ครูรวิภา  สังฆ์รักษ์

Download

2

31101

คณิตศาสตร์ 1

40

 ครูธัญญา  บุญสนอง

Download

3

31101

สังคมศึกษา 1

40

 ครูบัณฑิตา  แก้วงาม

Download

4

31102

ประวัติศาสตร์ 1

40

 ครูอภิญญา  เนตรลำภู

Download

5

พ31101

พลศึกษา 1

20

 ครูณรงค์ พรหมอ่อน

Download

6

ศ31101

สุนทรียศาสตร์ 1

20

 ครูบุญญิสา พิศาลสินธุ์

Download

7

อ31101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

60

 ครูกมลวรรณ บรรดาศักดิ์

Download

8

ง31101

การงานอาชีพ 1

20

ครูสุภาวดี  น้อยผา 

Download

9

ง31102

เทคโนโลยี 1

40

ครูวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ 

Download

รายวิชาเพิ่มเติม

1

ค31201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1

60

ครูประภัสสร  เป็งดล 

Download

2

ว30201

ฟิสิกส์ 1

80

ครูไพลิน แซ่ลิ้ม 

Download

3

ว30221

เคมี 1

60

ครูชไมภรณ์  เฉลิมวรรณ 

Download

4

ว30241

ชีววิทยา 1

60

 ครูอัจฉรา ตันติประภาส

Download

5

ว30281

เทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้น

40

ครูสิรินาถ อินทกูล 

6

พ31201

สุขศึกษา 1

20

ครูสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์ 

Download

7

อ31201

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ 1

20

 ครูกำธร การะศรี

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

2

กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

4

กิจกรรมนักเรียน (เสริมทักษะชีวิต)

10

 ครูที่ปรึกษา