ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

ท23101

ภาษาไทย 5

60

ครูชัญญานุช  จันทวดี 

Download

2

ค23101

คณิตศาสตร์ 5

60

ครูจุติพร  บรรจงธุระการ 

Download

3

23101

วิทยาศาสตร์ 5

60

ครูศิริวรรณ สุเหร็น 

Download

4

ส23101

สังคมศึกษา 5

60

 ครูปริศนา  แดหวามาลัย 

Download

5

ส23102

ประวัติศาสตร์ 5

20

 ครูชนาธิป  ชูแสวงนิตย์ 

Download

6

พ23101

สุขศึกษา 5

20

ครูวัชระ ทองเอียด 

Download

7

พ23102

พลานามัย 4

20

ครูวัชระ ทองเอียด 

Download

8

ศ23101

ศิลปศึกษา 5

40

ครูอดิศร เปรมเล็ก 

Download

9

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

60

ครูวิมล สร้อยสุวรรณ 

Download

10

ง23101

การงานอาชีพ 6

20

ครูสุภาวดี  น้อยผา 

Download

11

ง23102

เทคโนโลยี 4

40

 ครูวันชัย สามสุวรรณ 

Download

รายวิชาเพิ่มเติม

1

ค23201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5

40

 ครูนิธิโรจน์   แก้วมณีจิระโชติ

Download

2

ง23202

การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน

20

ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์ 

Download

3

ง23201

อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์

20

 ครูธนาดล  คงทอง

Download

4

ส23201

หน้าที่พลเมือง 5

20

ครูปริศนา  แดหวามาลัย 

หมายเหตุ *

5

อ23201

ภาษาอังกฤษระหว่างประเทศ

20

 ครูวิมล สร้อยสุวรรณ

Download

6

จ23201

ภาษาจีน 5

20

 ครูอนุศรา  สามสุวรรณ

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูอริสรา มุสิกรักษ์

2

กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

20

 ครูสถิตพงษ์  เพ็ชรถึง

4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ปทุมพร  พิบูลย์ผล

5

กิจกรรมนักเรียน (เสริมทักษะชีวิต)

10

 ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

* เป็นวิชาที่ไม่มีประมวลการสอน แต่คุณครูต้องประเมินผลในระบบ SIS