ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

ท22101

ภาษาไทย 3

60

 ครูฉัตรแก้ว  เกียรติไพบูลย์

Download

2

ค22101

คณิตศาสตร์ 3

60

ครูอาภรณ์ ฟักแก้ว 

Download

3

ว22101

วิทยาศาสตร์ 3

60

ครูไพจิตรา อเปริยาโย 

Download

4

ส22101

สังคมศึกษา 3

60

ครูชนาธิป  ชูแสวงนิตย์ 

Download

5

ส22102

ประวัติศาสตร์ 3

20

ครูอภิญญา  เนตรลำภู

Download

6

พ22101

สุขศึกษา 3

20

ครูปฐมพงษ์ ทองใส

Download

7

พ22102

พลานามัย 3

20

ครูปฐมพงษ์ ทองใส 

Download

8

ศ22101

ศิลปศึกษา 3

40

 ครูบุญญิสา พิศาลสินธุ์

Download

9

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

60

 ครูกมลวรรณ  บรรดาศักดิ์

Download

10

ง22101

การงานอาชีพ 3

20

 ครูวันชัย สามสุวรรณ

Download

11

ง22102

การงานอาชีพ 4

40

 ครูวันชัย สามสุวรรณ

Download

12

ง22103

เทคโนโลยี 2

20

 ครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

Download

รายวิชาเพิ่มเติม

1

ค22201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3

40

 ครูณภัทร  ยังมีสุข

2

ว22201

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน

40

ครูชไมภรณ์   เฉลิมวรรณ

3

ส22201

หน้าที่พลเมือง 3

20

 ครูชนาธิป  ชูแสวงนิตย์

หมายเหตุ *

4

ค20201

คณิตศาสตร์กับไอที

20

 -

หมายเหตุ **

5

จ22201

ภาษาจีน 3

20

 ครูอนุศรา สามสุวรรณ

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา

2

กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

20

 ครูสุรวุธ  แสงมณี

4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

5

กิจกรรมนักเรียน (เสริมทักษะชีวิต)

10

 ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

* เป็นวิชาที่ไม่มีประมวลการสอน แต่คุณครูต้องประเมินผลในระบบ SIS

** ย้ายไปเรียนในภาคเรียนที่ 2