ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)

รายวิชาพื้นฐาน

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เวลาเรียน

ครูผู้สอน

ประมวลการสอน

1

ท21101

ภาษาไทย 1

60

ครูรวีปภาพรรณ  ไอศะนาวิน

Download

2

ค21101

คณิตศาสตร์ 1

60

ครูสิทธิโชค ชูแก้ว 

Download

3

ว21101

วิทยาศาสตร์ 1

60

ครูอธิพงศ์  หนูนุ่น 

Download

4

ส21101

สังคมศึกษา 1

60

ครูรัตติยา  แก้วลาย

Download

5

ส21102

ประวัติศาสตร์ 1

20

 ครูรัตติยา  แก้วลาย

Download

6

พ21101

สุขศึกษา 1

20

 ครูกนก  กล่อมขจิต

Download

7

พ21102

กีฬาไทย

20

 ครูกนก  กล่อมขจิต

Download

8

ศ21101

ศิลปศึกษา 1

40

 ครูชวนพิชญ์ ยาดี

Download

9

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

60

 ครูปิยาภรณ์  ชูคดี

Download

10

ง21101

การงานอาชีพ 1

20

 ครูสุภาวดี  น้อยผา

Download

11

ง21102

เทคโนโลยี 1

40

 ครูธนาดล  คงทอง

Download

รายวิชาเพิ่มเติม

1

ค21201

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1

40

ครูณภัทร  ยังมีสุข 

Download

2

ง21201

วิวัฒนาการของหุ่นยนต์

20

 ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Download

3

จ21201

ภาษาจีน 1

20

 ครูอนุศรา  สามสุวรรณ

Download

4

อ21201

หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1

20

 ครูปิยาภรณ์  ชูคดี

Download

5

ส21201

หน้าที่พลเมือง 1

20

 ครูรัตติยา  แก้วลาย

หมายเหตุ *

6

พ21201

เพศศึกษา

20

 ครูกนก    กล่อมขจิต

Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

กิจกรรมแนะแนว

20

 ครูกัญญารัตน์ นาคเสนา

2

กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

3

กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)

20

 ครูวินัย รัตนพล

4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20

 ครูปทุมพร  พิบูลย์ผล

5

กิจกรรมนักเรียน (เสริมทักษะชีวิต)

10

 ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง

หมายเหตุ

* เป็นวิชาที่ไม่มีประมวลการสอน แต่คุณครูต้องประเมินผลในระบบ SIS