ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ห้องเรียนปกติ)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560