เรียนรู้ชื่อชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบ Robot Educator Model

เรียนรู้ชื่อชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบ Robot Educator Model ผ่านชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms Education


ศึกษาเรียนรู้ชื่อชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบ Robot Educator Model ผ่านชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms Education NXT Base Set (9797) โดยใช้สื่อ Robot Engineering (Robotics Academy - Carnegie Mellon University) วิชาวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20160705 132217