สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ ม.5 ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5

สอนโดยคุณครูอภิญญา  บุญคุ้ม และครูผู้ช่วยสอน คุณครูภัสมน  เมืองทอง