สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4

สอนโดยคุณครูอัจฉรา  โชติธรรมโม  ครูผู้ช่วยสอน  คุณครูภัสมน  เมืองทอง