สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4

สอนโดยคุณครูสุรวุธ  แสงมณี และคุณครูอัจฉรา  โชติธรรมโม  ครูผู้ช่วยสอน  คุณครูภัสมน  เมืองทอง