สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4

สอนโดยครูไพลิน แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยสอนโดยครูสุรศักดิ์ จันทร์โชติ