สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5

สอนโดยครูสิรินาถ แก้วกุล ผู้ช่วยสอนโดย ครูสุรศักดิ์ จันทร์โชติ