สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6

สอนโดยคุณครูสุรวุธ  แสงมณี  ครูผู้ช่วยสอน  คุณครูภัสมน  เมืองทอง