สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3

สอนโดยคุณครูอธิพงศ์ หนูนุ่น