สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4

สอนโดยคุณครูอัจฉรา โชติธรรมโม
ครูผู้ช่วยสอน คุณครูภัสมน เมืองทอง