สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอน วิโรจน์ ประณิธานชัย
ครูกุลธิดา คชรัตน์
ครูผู้ช่วย ครูอารีย์ อภัยรัตน์