สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอน วิโรจน์ ประณิธานชัย
ครูกุลธิดา คชรัตน์
ครูผู้ช่วย ครูอารีย์ อภัยรัตน์