สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5

ครูกุลธิดา คชรัตน์
ครูวิโรจน์ ประณิธานชัย
ครูผู้ช่วยอารีย์ อภัยรัตน์