สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอนกุลธิดา คชรัตน์
ครูวิโรจน์ ประณิธานชัย
ครูผู้ช่วย อารีย์ อภัยรัตน์