สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 (วมว.)

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.)

ครูผู้สอน ฒามรา พรหมหอม
ครูผู้ช่วย อารีย์ อภัยรัตน์