สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.5
โดยคุณครูครูอดินันท์