สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5
โดยคุณครูสิรินาถ แก้วกุล