สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้น ม.1

  • Print

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.1
โดยคุณครูอธิพงศ์ หนูนุ่น ครูผู้ช่วยสอนครูนวพร. พุทธกูล