สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องกิจกรรม My Atomic Model ระดับชั้น ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.4
โดยคุณครูฒามรา พรหมหอม และคุณครูอารีย์ อภัยรัตน์