สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2
โดยคุณครูไพจิตตรา อเปสริยาโย และคุณครูนวพร พุทธกูล