สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


1

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1
โดยคุณครูอธิพงศ์ หนูนุ่น และคุณครูนวพร พุทธกูล