สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้เรื่อง Homemade I-Tim ชั้นม 4/1,4/8 โครงการ วมว

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง Homemade I-Tim ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1,4/8 โครงการ วมว

โดยคุณครูฒามรา พรหมหอม, คุณครูอารีย์ อภัยรัตน์  และนศฝ.จิรวรร หนูเจริญ

4