สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด หัวใจ และปอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยคุณครูอัจฉรา โชติธรรมโม 

คุณครูกรกช    ตั้งเจริญลาภ และครูปาลิตา    รัตนบุรี

  170120 0019