สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.1

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยคุณครูสิรินาถ    แก้วกุล

 8775