สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดยคุณครูอัจฉรา ครูกรกช และครูภัสมน

โมเดลการแบงเซลล 2587