สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้น ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยคุณครูอัจฉรา  โชติธรรมโม

ระบบยอยอาหารของไก 1334