สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม HOME MADE SLURPEE

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


4

กิจกรรม HOME MADE SLURPEE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โดยคุณครูฒามรา และคุณครูอารีย์