สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


47

เทคนิคปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3
โดยครูอธิพงศ์ หนูนุ่น