สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนเรื่องการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


11

บรรยากาศการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8
โครงการ วมว