บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)


25590902 6863

บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาเขต 16 (สงขลา-สตูล) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559