สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ม.1

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดการเรียนรู้ การทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยคุณครูไพจิตรา อเปสริยาโย

111