โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อภาษาฟิสิกส์

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อ "ภาษาฟิสิกส์"

ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้น ม. 5 จำนวน 250 คน และนักเรียนระดับชั้น ม.6 จำนวน 213 คน

โดยวิทยากร  ดร.ปรัชญพงศ์    ยาศรี        และคุณภัทรพล    ปรัชญพงศ์

9102