สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการไทเทรต ระดับชั้น ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่ 17 มิถุนายน 2559

สาขาวิชาเคมี รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดสอบเก็บคะแนนรายบุคคลเรื่องการไทเทรต 

8244