สาขาวิชาเคมี ศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่องการศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

555