สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ม.5 วมว.

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียน วมว.)

เรื่องศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

444