สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่องการศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

444