สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ระดับชั้น ม.5 (วมว.)

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง วมว.)

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา (อุณหภูมิ,ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยา,พื้นที่ผิว)

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

444