สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนทางไกล เรื่องสเปกตรัม

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

44